Kittitas Valley UC

509-968-KARE
Fax: 509-201-1760
Billing Line: 844-266-0554
  • Facebook Social Icon
  • White Google+ Icon

Monday -  Friday       8:00 am - 8:00 pm
Saturday                   10:00 am - 6:00 pm
Sunday
                     10:00 am - 6:00 pm

Holidays                    10:00 am - 6:00 pm

702 East Mountain View Ave Ste 1

Ellensburg, WA 98926

© 2016 KITTITAS VALLEY URGENT CARE PLLC